Linksradikale Antidemokraten gingen an Hand in Hand